Δεξιότητες του παιδιού στην Α’ δημοτικού

Δεξιότητες του παιδιού στην Α’ δημοτικού

Έως το τέλος της πρώτης τάξης τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Ακουστική ικανότητα

 • Να επιδεικνύουν κατανόηση του προφορικού λόγου μέσω της ανάκτησης πληροφοριών και ανταπόκρισης στις οδηγίες.
 •  Να ακολουθούν 2-3 οδηγίες στη σειρά.

Δεξιότητες λόγου

 • Να απαντούν σε πιο περίπλοκες ερωτήσεις που επιδέχονται ‘ναι/όχι’
 • Να παράγουν όλους τους Ελληνικούς ήχους με κατανοητή ομιλία.
 • Να λένε και να επαναλαμβάνουν ιστορίες και γεγονότα με μια λογική σειρά.
 • Να εκφράζουν ιδέες με μια ποικιλία ολοκληρωμένων προτάσεων.
 • Να χρησιμοποιούν σωστά τα περισσότερα μέρη του λόγου (γραμματική).
 • Να θέτουν τις ερωτήσεις και να απαντούν στις ερωτήσεις ‘Ποιος; Τι; Πού; Γιατί; Πότε;’ σε μικρές οργανωμένες προτάσεις.
 • Να παραμένουν στο θέμα και να εξετάζουν διάφορες πτυχές του θέματος.
 • Να δίνουν οδηγίες.
 • Να ξεκινούν συζητήσεις.

Αναγνωστική ικανότητα

 • Να δημιουργούν λέξεις με ομοιοκαταληξίες
 • Να αναγνωρίζουν όλους τους ήχους σε μικρές λέξεις
 • Να συνδυάζουν ξεχωριστούς ήχους για να δημιουργούν λέξεις
 • Να κάνουν στο μυαλό τους την αντιστοιχία ανάμεσα στις προφορικές λέξεις και τις τυπωμένες λέξεις
 • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν σχετικά με το πώς είναι οργανωμένος ο έντυπος λόγος και πως γίνεται η ανάγνωσή του (π.χ. να διαβάζουν από τα αριστερά στα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω)
 • Να αναγνωρίζουν γράμματα, λέξεις και προτάσεις
 • Να διαβάζουν τις λέξεις δυνατά
 • Να έχουν ένα λεξιλόγιο 100 κοινών λέξεων
 • Να αποδεικνύουν την κατανόηση του υλικού που διάβασαν

Ικανότητα γραφής

 •  Να εκφράζουν ιδέες μέσω της γραφής
 •  Να γράφουν καθαρά
 •  Να μην κάνουν ορθογραφικά λάθη σε λέξεις που χρησιμοποιούν συχνά
 •  Να ξεκινούν κάθε πρόταση με κεφαλαία γράμματα και να χρησιμοποιούν τα σημεία στίξης
 •  Να γράφουν μια ποικιλία σύντομων συνθέσεων (π.χ. ιστορίες, ημερολόγιο)